<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
effectuer  
ngoại động từ
  • thực hiện, tiến hành
thực hiện một đồ án
thực hiện các cải cách
tiến hành một cuộc điều tra
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt