<
Trang chủ » Tra từ
duỗi  
danh từ
  • xà nhà tre
động từ
  • đưa thẳng ra một cách tự nhiên
ngồi duỗi thẳng chân; duỗi tay
  • đẩy ra để khỏi bị vướng víu, ràng buộc
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt