<
Trang chủ » Tra từ
droit  
[drɔit]
danh từ
  • (pháp lý) quyền
      • (hàng hải) tiền bán chiến lợi phẩm thu được của địch
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt