<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
discuter  
động từ
  • thảo luận, bàn cãi, tranh luận
thảo luận một dự luật
tranh luận với ai
tranh luận một vấn đề
thảo luận về chính trị
thương lượng với quân thù
thi hành đi, đừng bàn cãi nữa
      • (thân mật) tán chuyện
      • thảo luận những chuyện đâu đâu, nói chuyện tầm phào
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt