<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
diminuer  
ngoại động từ
 • giảm, bớt, giảm bớt
giảm thuế
giảm bớt nỗi đau khổ
giảm giá
thu ngắn lại
hạ thấp xuống
 • giảm mũi (áo đan)
 • làm giảm giá trị, hạ thấp
không làm giảm giá trị người khác
   • hạ tiền công người làm
nội động từ
 • giảm, bớt, giảm bớt
sốt đã bớt
uy tín của ông ta bắt đầu giảm bớt
ngắn lại
nhỏ lại
thấp đi
giá cả hạ xuống, giá cả rẻ đi
 • gầy đi
người bệnh gầy đi trông thấy
 • rẻ đi
tuần này ở chợ hoa quả đã rẻ đi
   • sụt dần
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt