<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
desservir  
ngoại động từ
  • (tôn giáo) phụ trách (hành lễ cho)
phó linh mục này phụ trách xóm chúng tôi
  • bảo đảm giao thông cho, phục vụ giao thông cho
xe ca phục vụ giao thông cho nhiều làng
  • dọn bát đĩa đi
dọn bát đĩa trên bàn đi
  • làm thiệt hại cho (ai)
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt