<
Trang chủ » Tra từ
department  
[di'pɑ:tmənt]
danh từ
  • (viết tắt) là Dept một trong những bộ phận của một chính phủ, doanh nghiệp, cửa hàng, trường đại học...; bộ; ban; gian
Bộ môi trường
Bộ giáo dục
Bộ ngoại giao (ở Hoa Kỳ)
Bộ hải quân
gian hàng bán mũ phụ nữ
gian hàng bán quần áo nam giới
cửa hàng mậu dịch tổng hợp; cửa hàng bách hoá
  • khu hành chính (ở Pháp)
  • phạm vi hoạt động hoặc kiến thức; lĩnh vực
Đừng hỏi tôi về chuyện tài chính : Đó là lĩnh vực của nhà tôi
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt