<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
Davy Jones's locker  
['deivi'dʒounis'lɔkə]
danh từ
  • (hàng hải), (từ lóng) đáy biển; biển sâu; nầm mồ nơi biển cả
chìm sâu dưới đáy biển
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt