<
Trang chủ » Tra từ
dựng  
[dựng]
  • to erect; to raise; to set up; to put up
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt