<
Trang chủ » Tra từ
dối  
[dối]
  • to deceive; to cheat
To deceive oneself; To delude oneself
To cheat on one's husband
  • careless; negligent; slipshod
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt