<
Trang chủ » Tra từ
dệt  
[dệt]
động từ
  • to weave, knit
weaver
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt