<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
détruire  
ngoại động từ
  • phá huỷ, phá đổ
phá huỷ một cái cầu
phá đổ một chế độ
phá huỷ hoàn toàn
  • huỷ diệt, diệt
diệt động vật có hại
diệt cỏ dại
  • phá bỏ, huỷ
phá bỏ những thói lạm dụng
huỷ một hợp đồng
  • làm xẹp, làm giảm
làm xẹp tính kiêu căng của ai
  • (từ cũ, nghĩa cũ) gièm pha, làm mất uy tín
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt