<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
déraisonnable  
tính từ
  • phi lý
dự kiến phi lý
một quyết định phi lý
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt