<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
dépendance  
danh từ giống cái
  • sự phụ thuộc
phụ thuộc vào ai
sự phụ thuộc về tài chính
  • sự nghiện ngập, chứng nghiện ngập (ma tuý)
sự nghiện morphin
  • ( số nhiều) phần phụ thuộc, đất phụ, nhà phụ
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt