<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
dénoncer  
ngoại động từ
  • tố giác, tố cáo
tố cáo một kẻ phạm tội ác
tố giác ai với cảnh sát
  • tỏ rõ
bộ mặt tỏ rõ tính thật thà
  • bãi bỏ
bãi bỏ một hiệp ước
  • (từ cũ, nghĩa cũ) thông báo
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt