<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
défense  
danh từ giống cái
 • sự phòng thủ, sự phòng vệ, sự chống cự; biện pháp phòng thủ.
thành đó đã chống cự kịch liệt.
phòng thủ thụ động.
tuyến phòng thủ
sự phòng không
sự phòng chống tên lửa
sự phòng thủ bờ biển
sự bảo vệ rừng
hệ thống phòng thủ
 • sự bênh vực, sự bảo vệ.
bênh vực kẻ yếu.
sự bảo vệ tự do dân chủ.
sự bảo vệ một lý tưởng
 • sự cấm.
sự cấm hút thuốc.
 • (luật học, (pháp lý)) sự bào chữa.
 • (luật học, (pháp lý)) bên bị.
bị đơn được hưởng miễn tố
 • ngà (voi); nanh (lợn lòi).
 • (hàng hải) đệm chống da (đặt ở sườn tàu).
   • cứu viện ai; giúp đỡ ai
   • quốc phòng
Bộ quốc phòng
   • bản năng tự vệ
   • sự đề kháng của cơ thể
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt