<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
déclarer  
ngoại động từ
  • tuyên bố
tuyên chiến
  • khai
khai hàng hóa
  • bày tỏ, cho biết
bày tỏ ý định của mình
tỏ tình
bày tỏ tình cảm của mình
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt