<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
débris  
danh từ giống đực
  • mảnh vụn, mảnh vỡ
mảnh chai vỡ
  • đồ thừa (ăn còn lại...)
  • (nghĩa bóng, thường số nhiều) phần sót lại
phần sót lại của một đế quốc
tàn quân
      • (thông tục) một cụ già
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt