<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
débit  
danh từ giống đực
  • sự bán lẻ; sự bán
món hàng dễ bán
  • quầy bán lẻ, tiểu bài
quầy bán lẻ thuốc hút
  • cách xẻ gỗ
tiêu chuẩn xẻ gỗ
  • lưu lượng
  • cách nói, cách đọc
nói nhanh
  • sổ nợ
ghi một món chi tiêu vào sổ nợ của ai
  • (kế toán) bên nợ
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt