<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
débarrasser  
ngoại động từ
  • dẹp gọn, thu dọn
dẹp gọn đường đi
thu dọn bàn
  • loại bỏ, bỏ, cởi, cất
cởi áo choàng cho ai
cất gánh nặng cho ai
(đùa cợt) kẻ cắp đã nẫng mất tiền của anh ta
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt