<
Trang chủ » Tra từ
culture  
['kʌlt∫ə]
danh từ
 • sự mở mang, sự tu dưỡng, sự trau giồi
sự mở mang trí tuệ
thể dục
 • sự giáo dục, sự giáo hoá
 • văn hoá, văn minh
 • sự trồng trọt
 • sự nuôi (tằm, ong, cá, sò...)
 • sự cấy (vi khuẩn); số lượng vi khuẩn cấy; mẻ cấy vi khuẩn
sự cấy vi trùng bệnh tả; mẻ cấy vi trùng bệnh tả
ngoại động từ
 • cày cấy, trồng trọt
 • nuôi (tằm, ong...)
 • cấy (vi khuẩn)
 • tu dưỡng, trau dồi
 • giáo hoá, mở mang
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt