<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
crise  
danh từ giống cái
  • (y học) bệnh biến
  • (y học) cơn
cơn hen
cơn giận
  • cuộc khủng hoảng
khủng hoảng tài chính
khủng hoảng chính trị
khủng hoảng nội các
khủng hoảng quyền lực
khủng hoảng tinh thần
khủng hoảng lòng tin
khủng hoảng chỗ ở
khủng hoảng năng lượng
khủng hoảng đạo đức
khủng hoảng nhân công
thời kỳ khủng hoảng
đất nước đang trong cơn khủng hoảng
      • (thân mật) nổi giận đùng đùng
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt