<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
creuser  
ngoại động từ
 • đào
đào đất
đào giếng
 • làm hõm
làm hõm má
phản nghĩa Bomber , combler
 • (nghĩa bóng) đào sâu
đào sâu một vấn đề
   • làm cho đói bụng
   • tự đào mồ chôn mình, tự làm hại mình
   • kiên trì trong sự nghiệp của mình
   • làm tiêu tan sự nghiệp của ai
   • đào sâu hố chia rẽ giữa bạn bè
nội động từ
 • đào sâu (lỗ)
đào sâu trong lòng đất
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt