<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
créer  
ngoại động từ
  • sáng tạo, tạo ra; chế ra
tạo ra một từ
tạo ra một vai
chế ra một sản phẩm mới
sáng tác một ca khúc mới
  • gây, gây ra
gây phiền phức cho ai
  • thiết lập, thành lập, lập
lập một viện hàn lâm
      • không có gì tự nhiên sinh ra và cũng không có gì tự nhiên mất đi
phản nghĩa Abolir , abroger , anéantir , annihiler , détruire
  • bổ nhiệm
bổ nhiệm một viên hội thẩm
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt