<
Trang chủ » Tra từ
course  
[kɔ:s]
danh từ
 • tiến trình, dòng; quá trình diễn biến
dòng sông
quá trình diễn biến các sự kiện
 • sân chạy đua, vòng chạy đua; trường đua ngựa ( (cũng) race course )
 • hướng, chiều hướng; đường đi
con tàu đang đi đúng hướng
 • cách cư xử, cách giải quyết; đường lối, con đường ( (nghĩa bóng))
theo con đường nguy hiểm
theo con đường đã vạch sẵn
theo con đường của nó; cứ tiến hành
trước mắt chúng ta có nhiều cách giải quyết
kế hoạch vạch ra để đạt một mục tiêu nhất định; đường lối/phương hướng hành động
 • bất cứ món riêng biệt nào của bữa ăn (xúp, tráng miệng chẳng hạn)
một bữa ăn tối có năm món
món chủ yếu là rau hầm
 • loạt; khoá; đợt; lớp
một loạt bài giảng, một đợt thuyết trình
 • hàng gạch, hàng đá
 • ( số nhiều) đạo đức, tư cách
 • ( số nhiều) kỳ hành kinh
   • theo thủ tục (lệ) thông thường
   • lệ thường, lẽ thường
   • đang diễn biến
   • trong khi
   • đúng lúc; đúng trình tự
   • một vấn đề dĩ nhiên
   • dĩ nhiên, đương nhiên, tất nhiên
   • làm theo ý mình
ngoại động từ
 • săn đuổi (thỏ)
 • cho (ngựa) chạy
nội động từ
 • chạy
 • chảy
máu chảy qua tĩnh mạch
danh từ
 • (thơ ca) ngựa chiến; con tuấn mã
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt