<
Trang chủ » Tra từ
council  
['kaunsl]
danh từ
  • nhóm người được bầu lên để quản lý công việc trong một thành phố...; nhóm người được chỉ định hoặc bầu ra để làm tư vấn, soạn thảo các quy định, quản lý công việc; hội đồng
hội đồng thành phố
hội đồng bộ trưởng
hội đồng quốc phòng
khu cư xá thành phố
nhà trong cư xá thành phố
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt