<
Trang chủ » Tra từ
copier  
['kɔpiə]
danh từ
  • người sao lục, người chép lại
  • người bắt chước, người mô phỏng
  • máy photocopy
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt