<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
copie  
danh từ giống cái
  • bản sao
bản sao bức tranh
bản sao của một bản hợp đồng
  • bài làm (của học sinh nộp cho thầy giáo)
nộp bài làm để trắng
  • (thân mật) đề tài viết báo
nhà báo thiếu đề tài
  • (từ cũ nghĩa cũ, nghĩa bóng) người giống như đúc
nó giống mẹ nó như đúc
      • sao y nguyên bản
      • xem xét lại, chỉnh sửa lại một dự thảo (về chính trị)
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt