<
Trang chủ » Tra từ
constable  
['kʌnstəbl]
danh từ
  • (sử học) nguyên soái; đốc quân, đốc hiệu
©2021 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt