<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
consonne  
danh từ giống cái
  • (ngôn ngữ học) phụ âm
phụ âm miệng, mũi
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt