<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
conquérir  
ngoại động từ
  • chinh phục, xâm chiếm
xâm chiếm một nước
xâm chiếm quyền lực, chiếm quyền
chinh phục lòng người
chinh phục một người phụ nữ
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt