<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
complexe  
tính từ
 • phức tạp
vấn đề phức tạp
người phức tạp
phản nghĩa Simple
   • (ngôn ngữ học) từ ghép, từ phức
   • (toán học) số phức
   • (ngôn ngữ học) câu kép
danh từ giống đực
 • cái phức tạp
từ cái đơn giản đến cái phức tạp
 • phức hệ
 • (tâm lí học) phức cảm
phức cảm tự ti
 • (kinh tế) liên hiệp công nghiệp
liên hiệp công nghiệp gang thép
   • (thân mật) bị ức chế, rụt rè
   • cả gan, tự tin
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt