<
Trang chủ » Tra từ
communist  
['kɔmjunist]
[,kɔmju'nistik]
danh từ
  • người cộng sản
tính từ + Cách viết khác : ( communistic )
  • cộng sản
đảng cộng sản
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt