<
Trang chủ » Tra từ
commerce  
['kɔmə:s]
danh từ
  • sự buôn bán; thương mại; thương nghiệp
nội thương
phòng thương mại
  • sự quan hệ, sự giao thiệp
có giao thiệp với ai
  • (pháp lý) sự giao cấu, sự ăn nằm với nhau
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt