<
Trang chủ » Tra từ
comment  
['kɔment]
danh từ
  • lời bình luận
bình luận một sự kiện
  • lời chú giải, lời chú thích, lời dẫn giải
  • lời phê bình, lời chỉ trích
nội động từ
  • bình luận
bình luận một bài văn
  • chú thích, dẫn giải
  • phê bình, chỉ trích
phê bình hạnh kiểm của người nào
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt