<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
climat  
danh từ giống đực
  • khí hậu
khí hậu nhiệt đới
khí hậu miền núi
  • miền xứ
lẽ phải ở xứ nào cũng có
  • (nghĩa bóng) không khí, hoàn cảnh
hoàn cảnh tinh thần
không khí thù địch
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt