<
Trang chủ » Tra từ
city  
['siti]
danh từ
 • thành phố, thành thị, đô thị
 • dân thành thị
 • ( the City ) trung tâm thương nghiệp và tài chính thành phố Luân-đôn
 • ( định ngữ) (thuộc) thành phố
 • ( City ) ( định ngữ)
   • nhà kinh doanh, doanh nhân
   • những bài báo bàn về thương nghiệp và tài chính
   • người phụ trách mục tài chính (trong một tờ báo)
   • ban phụ trách chuyên mục tài chính của một tờ báo
   • thiên đường
   • thành phố độc lập và có chủ quyền như một nước
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt