<
Trang chủ » Tra từ
chuông  
[chuông]
  • bell; handbell; buzzer
Telephone/cycle bell
To ring the church bell
To call the nurse, ring twice
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt