<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
Christ  
[kraist]
danh từ
  • Chúa Giê-Xu; Chúa cứu thế
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt