<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
cheminer  
nội động từ
  • đi, đi chậm
  • tiến, tiến chậm
  • (quân sự) tiến lên vây đánh
  • đo vẽ tiếp góc
      • (thân mật) không phạm sai lầm
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt