<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
cheminée  
danh từ giống cái
  • lò sưởi
  • ống khói
  • ống, ống thông hơi
ống núi lửa
  • thông phong
  • đường dốc kẻ núi
  • (hàng không) lỗ dù
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt