<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
chausser  
ngoại động từ
 • đi, mang (ở chân)
đi giày
 • đi giày cho
đi giày cho em bé
 • đi giày số...
tôi đi giày số 39
 • cung cấp giày, đóng giày cho
người thợ giày này đóng giày cho cả gia đình tôi
 • vun gốc (cây)
vun gốc
 • đóng móng (ngựa)
 • lắp xăm lốp vào (xe)
 • đặt vào, đeo vào
(thân mật) mũi đeo kính
 • mang theo; chọn lấy
mang theo một ý
chọn lấy một thể loại văn học
   • diễn hài kịch
   • diễn bi kịch
   • tiến rất nhanh
   • phong tước kỵ sĩ cho ai
   • hàng săng chết bó chiếu
   • vội vàng trốn đi
nội động từ
 • đi vừa chân (giày)
giày đi vừa chân
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt