<
Trang chủ » Tra từ
charbon  
['t∫a:bən]
danh từ
  • (y học) bệnh than (của súc vật)
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt