<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
changement  
danh từ giống đực
  • sự thay đổi; sự đổi thay
sự thay đổi thái độ
sự đổi giọng
sự đổi hướng
sự đổi mùa
sự thay đổi địa chỉ
sự thay đổi màu sắc
thích thay đổi
sự thay đổi đột ngột/hoàn toàn
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt