<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
chaise  
danh từ giống cái
 • ghế tựa
ghế bằng gỗ
ghế tiếp khách
ngồi xuống ghế
 • (kỹ thuật) gối trục
gối trục của cối xay
   • ghế bành
   • kiệu
   • (sử học) xe trạm
   • ghế điện
hắn có nguy cơ bị đưa lên ghế điện (xử tử bằng ghế điện)
   • tràng kỷ
   • ghế đại tiện
   • trung triêng giữa hai phe
   • thái dộ tẩy chay một hội nghị nhằm phản đối hoặc không tham gia việc đưa ra quyết định cuối cùng
   • ở vào tình thế bấp bênh, không ổn định
   • cuộc sống bê tha
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt