<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
chụp bổng  
[chụp bổng]
  • (bóng đá) to catch a ball on the rebound/on the bounce
  • (bóng đá) to catch a ball in midair
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt