<
Trang chủ » Tra từ
chục  
[chục]
  • ten
Three tens of oranges; thirty oranges
Tens of thousands of men; hundreds of thousands of men
He died about ten years ago/ ten or so years ago
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt