<
Trang chủ » Tra từ
chế độ  
[chế độ]
  • system; regime
Socialist regime
  • regulations
Working/prison regulations
Regulations concerning rewards and punishments
Regulations concerning the management of enterprises
Regulations concerning cultivation of land
  • (tin học) mode
Access/text/graphic mode
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt