<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
censé  
tính từ
  • xem như, coi như
ông ta coi như là đang ở Hà Nội
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt