<
Trang chủ » Tra từ
catastrophe  
[kə'tæstrəfi]
danh từ
  • tai ương, tai biến, thảm hoạ, tai hoạ lớn
  • kết thúc thê thảm; kết thúc của một vở bi kịch
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt